ala dağ








noun

  1. the E part of the Taurus Mountains, in SE Turkey, rising over 3600 m (12 000 ft)
  2. a mountain range in E Turkey, rising over 3300 m (11 000 ft)
  3. a mountain range in NE Turkey, rising over 3000 m (10 000 ft)
54 queries 0.668