bohlen
noun

  1. Charles Eus·tis [yoo-stis] /ˈyu stɪs/, Chip, 1904–74, U.S. diplomat.
49 queries 0.476