chrismon

chrismon


chrismon [kriz-mon] Word Origin noun

  1. Chi-Rho.

Origin of chrismon Latin Chris(tus) Christ + Late Latin mon(ogramma) monogram

49 queries 0.577