enteroplegia
n.

  1. paralytic ileus
53 queries 0.560