gonalgia

gonalgia


gonalgia [gō-năl′jə] n.

  1. Pain in the knee.
48 queries 0.394