leucoma
noun Pathology.

  1. leukoma.

noun Pathology.

  1. a dense, white opacity of the cornea.

noun

  1. pathol a white opaque scar of the cornea

n. pl. leu•ko•mas

  1. A dense white opacity of the cornea.
55 queries 0.821