metropolitanize

metropolitanize


verb (used with object), met·ro·pol·i·tan·ized, met·ro·pol·i·tan·iz·ing.

  1. to make metropolitan.
50 queries 0.575