ochozias
noun Douay Bible.

  1. Ahaziah.
56 queries 0.711