oxon

oxon


noun

  1. Oxfordshire.

  1. Oxford.

  1. of Oxford.

abbreviation for

  1. Oxfordshire

abbreviation for

  1. (in degree titles) of Oxford
50 queries 0.556