planetoid

planetoid


noun Astronomy.

  1. an asteroid.

noun

  1. another name for asteroid (def. 1)

  1. See asteroid.
50 queries 0.571