regional enteritis

regional enteritis


noun Pathology.

  1. Crohn’s disease.

noun

  1. another name for Crohn’s disease

n.

  1. Crohn’s disease
48 queries 0.457