sh.

sh.


  1. sheep.
  2. Bookbinding. sheet.
  3. shilling; shillings.
54 queries 0.571