teton range

teton range


noun

  1. a mountain range in NW Wyoming and SE Idaho: a part of the Rocky Mountains. Highest peak, Grand Teton, about 13,700 feet (4175 meters).

noun

  1. a mountain range in the N central US, mainly in NW Wyoming. Highest peak: Grand Teton, 4196 m (13 766 ft)
50 queries 0.399