thyroiditis

thyroiditis


noun Pathology.

  1. inflammation of the thyroid gland.

noun

  1. inflammation of the thyroid gland

n.

  1. Inflammation of the thyroid gland.thyroadenitis
48 queries 0.668