tin pyrites

tin pyrites


noun Mineralogy.

  1. stannite.
51 queries 0.970