tinier

tinier


adjective, ti·ni·er, ti·ni·est.

  1. very small; minute; wee.

adjective tinier or tiniest

  1. very small; minute

adj.c.1400, tyne “very small,” perhaps from tine.

48 queries 0.358