Whorfian hypothesis

Whorfian hypothesis


noun

  1. Sapir-Whorf hypothesis.
50 queries 0.623