acetonaemia

acetonaemia


noun

  1. another name for ketosis
54 queries 0.528