acetonaemia

acetonaemia


noun

  1. another name for ketosis
52 queries 0.427