aegyptopithecus

aegyptopithecus


noun

  1. a genus of extinct anthropoid ape of the Oligocene Period known from remains found in Egypt.
47 queries 0.380