babia gora

babia gora


noun

  1. the highest peak in Beskids mountain range, on the border of Poland and Slovakia. 5659 feet (1726 meters).
52 queries 0.575