keratalgia
noun Pathology.

  1. pain in the cornea.
46 queries 0.367