nephropathy

nephropathy


noun Pathology.

  1. any disease of the kidney.

n.

  1. A disease of the kidney.renopathy
68 queries 0.605