saorstat eireann

saorstat eireann


noun

  1. Irish name of Irish Free State.

noun

  1. former name of the Republic of Ireland.

noun

  1. the Gaelic name for the Irish Free State

noun

  1. a former name (1921–37) for the (Republic of) Ireland
49 queries 0.426