parophthalmia

parophthalmia


n.

  1. Inflammation of the tissues surrounding the eye.
54 queries 0.533