pelviotomy

pelviotomy


n.

  1. symphysiotomy
  2. pubiotomy
  3. pyelotomy
62 queries 0.605